Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՀՈՎՈՒԱՑ ԵՒ ԱՆԴԷՈՐԴԱՑ

Եւ հովիւք եւ անդէորդք ըստ սովորութեան գաւառաց զանազանին ի վարձս, սակայն ի ճշմարտութիւնն, որպէս կարգեալ եղեն, պահեսցի ի նոսա։

Արութեամբ զգուշացեալք լիցին, եւ եթէ պատահի գազանաբեկ լինել, յորժամ չիցէ ի ծուլութենէ, վկայ ի գէշն ածցէ եւ անպարտ է։ Իսկ եթէ չիցէ մերձ, եւ պատճառ անհոգութիւնն իցէ եւ կամ այլ ինչ, որ թէ պատահեալ էր մերձ՝ անվնասելի էր, դատաստանաւ է վճարել նոցա՝ կամ բաւանդակ, կամ ընդ կիսոյ. բաւանդակ՝ եթէ բնաւին յանփոյթութենէ եղեւ եւ ընդ կիսոյ՝ եթէ խառն ինչ էր։

Յակամայից եղեալ վնաս՝ ի վարձէ մի՛ զրկիցին։ Իսկ եթէ ի ծուլութենէ եւ յայլոց այդպիսեացդ պատճառանաց գողասցին, դատաստանաւ է վճարել. իսկ ոչ յայդպիսեացդ եղեալ եւ բնաւին յակամայիցն՝ անպարտ է։

Իսկ իւր գողացեալ եւ [ի] յայտ եկեալ՝ ըստ Աւրինացն պարտի վճարել։

Այլ հարեալն եւ սպանեալն, վճարեալ լիցի, ի քարէ կամ ի գաւազանէ, նմանապէս եւ՝ բեկանելն կամ զյղի հարկանելն եւ վնասել։ Ըստ այնմ լիցի, եթէ ի վայր ելեալ մեռցի, յորժամ անփոյթ արար եւ մերձ ոչ էր։ Դոյն լիցի եւ ձիատածիցն եւ այլոցն։

Իսկ զմիմեանս հարեալ եւ սպանեալ՝ ըստ Աւրինացն դատեսցին։