Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՆՈՒԻՐԱՑ ՅԵԿԵՂԵՑԻ ՀՈՂ, ԿԱՄ ՋՈՒՐ, ԿԱՄ ԱՅԳԻ, ԿԱՄ ԱՅԼ ԻՆՉ ԱՅՍՊԻՍԻ

Եթէ պատահի աւեր եկեղեցւոյն, յոր նուէրն եղեւ, թէ ի վանս, թէ ի գեւղ, եւ աշխարհականք բնակելով առցեն եւ կերիցեն, իշխանք լիցին նուիրողքն առնուլ եւ յայլ եկեղեցիս նուիրել, թէ չիցէ կարծիս շինութեան, ապա թէ իցէ՝ ինքեանք հոգեւորապէս մատակարարիցեն, մինչեւ շինիցի, եւ ապա անդրէն հաստատիցեն. այլ մի՛ առ իւրեանս կալցին, զի Աստուծոյ է՝ յորմէ հետէ նուիրեալն եղեւ։

Այլ թէ պատահի զաւերեալ եկեղեցւոյ զժողովուրդ առնուլ այլ եկեղեցի, յորժամ շինիցի՝ առանց ամենայն հակառակութեան անդրէն հաստատեսցէ եպիսկոպոսն։

Ապա թէ ոք յայլոյ ժողովուրդ կամիցի եկեղեցի շինել հակառակելով, մի՛ տացէ թոյլ եպիսկոպոսն. ապա թէ պահանջիցեն ըստ պիտոյից, ըստ հրամանի եպիսկոպոսին շինեսցի։