Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՎԱՃԱՌԱՑ

Եւ վաճառք ըստ հրամանի թագաւորաց կարգեսցին ի քաղաքս կամ յիշխանաց՝ ըստ հրամանի թագաւորաց, եթէ ի քաղաքս, կամ յաւանս, կամ յայլ ինչ տեղիս ի գաւառս։ Եւ նախահոգութեամբ զչափս, եւ զկշիռս, եւ զոյգս նոքա դիցեն՝ տեսանելով զզաւրութիւնս վաճառին։ Կարգեսցեն եւ կռփիչս միշտ որոնել եւ տեսանել, զի մի՛ նենգութիւն ինչ արասցեն։

Այլ խարդախիցն խրատ ըստ հրամանի իշխանացն լիցի։

Գողիցն ի չափս եւ ի կշիռս հատուցանել չորեքկին եւ յանդիմանութեամբ նշանակել ի զարհուրումն այլոցն։

Իսկ դահեկանահատիցն եւ դրամակոփիցն զձեռսն հատանել հրամանաւ իշխանաց։

Իսկ զմաքսն առնուլ իրաւապէս, յորժամ ի քաղաքս կամ ի գաւառս եկեալ վաճառիցին։ Այլ մի՛ լիցի յանցս ճանապարհաց մաքսել, եթէ ոչ վաճառիցեն, բայց վարձս միայն, թէ ի թշնամեաց ընդ նոսա գնալով պահիցեն։

Այլ մաքս հրամանաւ լիցի թագաւորաց, եւ իշխանք նմանապէս ի հրամանս նոցա մաքսեսցեն։

Այլ ի վաճառս խաբողաց զտգէտսն՝ ըստ գողիցն հատուսցի։

Իսկ զգին հացի եւ զգինւոյ եւ զայլոց այսպիսեաց, ըստ քաջաբերութեան ամի կամ ըստ այլ իմիք պատճառի, նմանապէս ըստ նուազութեան եւ ըստ այդպիսեացդ պատճառի փոփոխել ի վեր եւ ի վայր՝ թագաւորաց լիցի հրամանաւ եւ իշխանաց, յիշատակելով գաւառապետաց եւ ժողովրդապետաց։ Այլ անհաստատ լիցի փոխելն յաղքատաց ըստ կարեաց վաճառողաց եւ կամ փարթամաց՝ անկարաւտից վաճառողաց։ Բայց իշխանք ի վեր եւ ի խոնարհ զգինս առնել՝ ուղիղ տեսլեամբ արասցեն, զի մի՛ մշակք եւ այլ ինչ գործաւնեայք, նմանապէս՝ վաճառականք, վրիպեալ զրկիցին յիւրաքանչիւր յերկանց. կամ դատաւորք ճշգրիտ քննութեամբ ըստ հրամանի իշխանաց առնիցեն։