Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՎԱՐՁԿԱՆԱՑ ՎՆԱՍՈՂԱՑ ԶԳՈՐԾԻՍ

Վարձկանք, որք տերանց գործիւք վարին, որպէս երկրագործք, ի վնասել զգործիսն ըստ սովորութեան, անպարտք են, իսկ յիւրեանց ի գործսն վնասելով՝ վճար լիցի տերանցն։ Իսկ ինքեանց գործիւք վարելով, որպէս հնձողք, ինքեանց վնասն լիցի, իսկ եթէ զտեառն ի վարձու առցէ, եւ ըստ սովորութեան վնասիցի, տեառն լիցի։ Այլ թէ յանաւթ ի տեառնէ առնուցու եւ վնասիցէ, վճար լիցի. եւ չարակամութեամբ վնասելով՝ վճար լիցի։