Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ Ի ՋՐԱՂԱՑՍ ԱՂԱՒՆԱՒՈՐԱՑ

Եւ ջրաղացպանք փորձք լիցին արուեստի ամենայն կազմածոյ, զի մի՛ զբազմատանջն ապականեսցեն զկերակուր աներկեղութեամբ։ Այնպիսի վնասողացն դատաստանաւ է ոչ վարձել, այլ զվնասն եւս տուժել։ Ապա թէ պատճառն ի գիճութենէ աղաւնին իցէ, անպարտք լիցին, իսկ ի ջուր զաղացեալն վճարիցեն։ Այլ զգողացեալն՝ չորեքկին, եւ ի կռփողացն յանդիմանութիւն լիցի նշաւակաց։ Այլ թէ աղացողն աւելի, քան զպատրաստեալն, ի վեր եւ ի խոնարհ արասցէ զքար ջրաղացին եւ վնաս ինչ արասցէ, վճար առ ի նմանէ լիցի, զի ասել ի դէպ էր պատրաստողին եւ ոչ իւր համարձակիլ։

Այլ վարձն ըստ գաւառաց զանազանին, բայց փոփոխին ի նուազութենէ հացի եւ ի ջրոյ եւ կամ յառաւելութենէ։ Եւ այդ անսահման յիրս լիցի դատաստանի։