Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԶԵՐԻՎԱՐՍ ԵՒ ԿԱՄ ԶԱՅԼ ԻՆՉ ՉՈՐՔՈՏԱՆԻՍ Ի ԳՈՐԾ, ԿԱՄ Ի ՋՈՒՐ, ԿԱՄ ՅԱՐԱՒՏ ԱՌ ԺԱՄԱՅՆ Ի ՁԵՌՆ ԱՅԼՈՑ ԱՌԱՔՈՂԱՑ ԵՒ ՎՆԱՍԵԼՈՑ

Զի եւ այս բազում անգամ պատահի լինել՝ տալ զերիվար կամ զայլ ինչ եւ ի գործ առաքել զայլ ոք, եւ անդէն լինել վնաս՝ կամ ի ջուր, կամ յարաւտ, կամ շրջեցուցանել։

Եթէ խստերախ իցէ, եւ ոչ զգուշացոյց եւ բռնաբարելով առաքեաց, եւ հեծեալ անկաւ եւ մեռաւ, կամաւորի դատաստան լիցի. ապա թէ զգուշացոյց, եւ չէր խստերախ, եւ ոչ բռնադատեաց՝ ակամայի, զի ոչ էր յիւրոց եւ ոչ ի վարձկանաց։

Իսկ եթէ կամաւք ոք չոգաւ վարձ զարշաւանսն առեալ, եւ զգուշացոյց, եւ խստերախ լինելով՝ անկաւ կամ՝ անվարժ գոլով, մանաւանդ թէ կատարեալ հասակաւ իցէ, անպարտ տէր կենդանւոյն իցէ. իսկ թէ մանուկ իցէ, մի՛ լիցի անպարտ։ Իսկ թէ անկեալ ոչ մեռանիցի, զդատարկութեանն եւ զբժշկութեանն այդոքիւք դատեալ լցցեն, նաեւ՝ ոչ զկատարեալ առողջանալն եւ զվնաս զգայութեանն։

Ապա թէ զերիվարն կամ զայլ ինչ կենդանի հեծեալքն վնասիցեն՝ կամ բեկանելով, կամ սպանանելով, թէ զսովորականն պահեաց հրահանգ ի վարելն, եւ կամ ըստ պատուիրանի առաքողին, յորժամ առաքեաց, վարիցէ, անպարտ լիցի հեծեալն, յորժամ եւ հաւատարմացուսցէ։ Ապա թէ արշաւանս արասցէ, եւ ոչ ըստ պատուիրանին վարիցէ, կամ ընդ դժուարինս կագիցէ եւ վնասիցէ, լիով տուժիցի՝ պակաս ի մասնէ. իսկ կամաւոր տարողացն՝ բաւանդակն։