Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՍԱՀՄԱՆԱՑ

Եւ սահմանք գաւառաց լերամբք, եւ գետաւք, եւ արձանաւք հաստատեսցին, նմանապէս եւ՝ գեւղից։ Եւ գեւղք, ի սահմանս շինեալք յերկուց կամ յերից գաւառաց, զոյգ բաժանիցին առաւելութեամբ եւ նուազութեամբ. նմանապէս՝ անդաստանք եւ այլք ի սահմանս գեւղից, սապէս եւ՝ ծառք բուսեալք ի սահմանս անդաստանաց։ Իսկ զմիջոցի ցանկս այգեաց զոյգ երկաքանչիւրքն դիցեն, զի թէպէտ առաջինն իւրոյն աղագաւ եդ, երկրորդին մի՛ լիցի պատճառ՝ միշտ նմա դնել, զի թէ այն ոչ էր, իւրն հարկ էր միանգամայն դնել, կամ որ ստացաւ կամ եդ այգի յաղագս այնր, զի մի՛ դիցէ ցանկ։ Ըստ այսմ լիցի եւ տանց որմոց եւ այլոց այսպիսեաց։