Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՅՍԱՀԱՐԱՑ ԱՆԱՍՆՈՑ

Այսահարութիւն յանասունս գտեալ՝ ոչ ինքեանց լինի աղագաւ, զի ոչինչ անբանն մեղան բնութիւնք։ Զի ի խրատ ի մարդիկ մեղանաց աղագաւ պատահի եւ ի նոսա՝ դարձեալ յաղագս մեղանաց մարդկան, որպէս ի խոզերամակն Գերգեսացւոց, զի ուխտ եդին նոքա ոչ տեսանել զՏէր մեր։ Արդ, յայտ է, զի անասնոց ոչ իշխէ եւ թողացուցանէ ի զարհուրումն տերանց։ Արդ, յորժամ պատահի ի նոսա, արժան է տերանցն զգուշանալ եւ գիտել, զի խնայելով ի նոսա ոչ ետ թոյլ բարեգութն Աստուած. ապա թէ անփոյթ արասցեն՝ մի գուցէ թէ եւ ի նոսա մտցեն։ Խոստովան լիցին զմեղս իւրեանց եւ աղաւթիւք եւ պահաւք ըստ կարի երեք ամ զքառասնորդս պահելով եւ խաչիւ եւ Աւետարանաւ կնքելով, թերեւս հաճեսցի Աստուած եւ հալածեսցէ, եւ բանականքն ազատիցին ի կարծեացն։ Ապա թէ ոչ բժշկիցի, զենցեն եւ յայլազգիս վաճառեսցեն, մի՛ կենդանի, զի մի՛ դարձեալ ի քրիստոնեայս վաճառեսցի։ Ապա թէ բժշկիցին եւ երեք ամս այլ ոչ լիցին, ապա թէ զենեալ կերիցեն եւ թէ ի քրիստոնեայս վաճառիցեն՝ անվնասք են ի կամս Տեառն. եւ այդ՝ եթէ ի տանէ պատահի։ Իսկ եթէ գնեալ իցեն, եւ այնոցիկ պատահի, հաւատարմացուցանէ վկայիյք, թէ ի տան նորա չիցէ լեալ, ապա թէ ոչ կարէ՝ անդրէն դարձցի։ Ապա թէ զկնի գնելոյն իցէ, մի՛ դարձցի։

Այլ ժամանակ դարձին յամենայն ժամ լիցի, թէ ի վաճառողին տանն ախտն լեալ իցէ։ Նոյն դատաստան դարձի եւ խելագարիցն լիցի։

Իսկ զանուտելիսն՝ անբժշկելի եղեալ, յայլազգիս վաճառիցեն, եւ զբժշկեալն՝ ի քրիստոնեայս. այլ դարձուցանելն նոյն լիցի։

Այս դատաստան կանոնական է։ Թէ հաճոյ թուեսցի՝ այսպէս հաստատուն կացցէ, ապա թէ ոչ՝ որպէս կամին արասցեն։