Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԶԱՆԿԱՏԱՐՆ ԸՆԴ ԿԱՏԱՐԵԼՈՅ ԶՈՒԳԵԼ ԱՄՈՒՍՆՈՒԹԵԱՄԲ

Կանոնական հրամանաւ է տղայոց պսակ ոչ աւրհնել մինչեւ ի գիտել զկարիս բնութեանն։ Ապա թէ պատահի անկատար լինել կինն, եւ կատարեալ՝ այրն, կրկին չար, զի որպէս ուսաք ի խոստովանութենէ՝ յամուսնանալն հատանի կապ միջոցին երկուց վտառացն, յորմէ եւ մահանայ։ Արդ, այսպիսի վնասուս կանոնական լիցի դատաստան. զկամաւոր սպանողի զկարգն երիցն դնել՝ ծնողաց հարսինն, եւ փեսային, եւ ծնողաց նորա. եւ քահանային լուծանիլ ի կարգէն. եւ զխաւսողն չառնել անպարտ, այլ յակամայիցն դնել ի կարգն։ Եւ յոյժ սաստել եպիսկոպոսացն՝ այնպիսեացն։