Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՈՒԽՏԻՑ

Տեղիք ուխտից, եթէ վկայարանք իցեն եւ եթէ այլ ինչ տեղի շնորհաց աստուածայնոց, եւ կամ նշան խաչի հաստատեալ, յորոյ վիճակի իցէ եպիսկոպոսի՝ գեղջ երիցոյ, որոյ ի սահմանսն կացցէ, այնմ տայցէ, զի զգուշութեամբ սպասաւորեսցէ, թէ պատահի ի հեռաւոր տեղիս լինել։ Ապա թէ ի մէջ սահմանաց իցէ, զոյգ սպասաւորիցեն քահանայք եւ զհաս շնորհին ի գործ սպասու եւ կազմածոյ ածիցեն, սակայն եւ ինքեանք վայելեսցեն առանց ամենայն հակառակութեան։ Այլ մի՛ յաղագս ընծայիցն, զոր վասն բժշկութեան մատուցանեն, պատերազմիցին, այլ յեպիսկոպոսէ ժառանգութիւն այնմ լիցի, որ բարիոքն սպասաւորէ։ Ապա թէ ագահեալք զսուրբ տեղիսն ի հարկ արկանիցեն եւ խրատու եպիսկոպոսին ոչ անսան, ունայնանայ աստուածային շնորհն, եւ պարտական այնմ լիցին պակասութեան, որում համար տալոց են, իբր հակառակք մարդասիրութեանն Աստուծոյ եւ բարի կամաց սրբոցն, զի ձրի բարեխաւսք լինին միշտ աշխարհի։ Այսպիսեացս քարոզ կարդալ արժան է եպիսկոպոսին, զի մի՛ ինչ ընծայ տարցին, այլ զընծայսն ի տունս իւրեանց աղքատաց տացեն եւ ինքեանք երթեալ աղաւթեսցեն, զի մի՛ շնորհ եկեղեցւոյն յայլազգիս անցցէ։ Քանզի խորհրդականք են ամենայն ընծայք. զի դահեկան, յաղագս անախտ բնութեան ոսկւոյն, խորհուրդ է աստուածութեան Քրիստոսի, իսկ պատկերն փրկչական՝ մերն պատկեր, զոր էառն յառաջագոյն շնորհեալն զիւրն պատկեր, ըստ այնմ՝ տուք զկայսերն կայսեր եւ զԱստուծոյն՝ Աստուծոյ։ Իսկ վեց դանգն՝ խորհուրդ ժամանակացն գալստեանն, իսկ չորս թասուն՝ աւրինակ չորից տարերց եւ խորհուրդ չորից աւետարանչացն, իսկ երկոտասան գարին ի դանգ՝ երկոտասան առաքելոցն, իսկ եւթանասուն եւ երկու գարին ի դահեկան՝ խորհուրդ եւթանասուն եւ երկու առաքելոցն, իսկ դրամն՝ աւրինակ բնութեանս մերոյ, զի մարդ տառիւքն է անդրադարձութեամբ։ Իսկ այլ նիւթք, որպէս ի խորանն նուէրք եւ ի տաճարն ընծայեալքն, այսպէս են, իսկ անընծայքն՝ անխորհուրդ։ Արդ, ի խորհուրդ եկեալքն մի՛ լիցին ընդ անխորհուրդսն յայլազգիս, ապա թէ յանդգնին՝ լուծցէ եպիսկոպոսն եւ ի կարգէն։

Այլ եւ զխաբեբայսն բնաւին հալածել, որք գան ձեւաւք կրաւնաւորաց եւ բնակին ի տեղիս ուխտից եւ բազում գայթակղութիւնս տան լինել պարզամտաց, մոլեալք յորովայն եւ յայլ ախտս, ստութեամբ պատմիչք լինին երազոց եւ զբազումս մոլորեցուցանեն։