Գիրք Դատաստանի, Ա խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՈՐՔ ՅԱՒԱՐԷ ՎԱՃԱՌԱՑ

Եւ վաճառեալ եւ գնեալ զաւար՝ ոչ դարձցի անդրէն իբր զգողացեալն, զի այդ աւրինաւոր գործ թագաւորաց եւ իշխանաց է, ուստի եւ կանոնք յընծայս ընդունի պատարագի, իսկ զգողացեալն եւ զյափշտակեալն՝ ոչ եւս։

Կատարեցաւ գիրքս դատաստանի ի փառս Աստուծոյ։