Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Զ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԴԱՐՁԵԱԼ ԱՌՆ ԵՒ ԿՆՈՋ ԵԹԷ ՊԱՏԱՀԻ ՄԻՈՅՆ ԱՅՍԱՀԱՐԻԼ ԿԱՄ ԱԽՏԱՆԱԼ ՈՐԴՈԴՈՒԹԵԱՄԲ ԵՒ ԿԱՄ ԲՈՐՈՏՈՒԹԵԱՄԲ, ԵՒ ԿԱՄ ՀԻՒԱՆԴՈՒԹԵԱՄԲ, ՅԵՐԿԱՐԺԱՄԱՆԱԿԵԱՅ, ԵՒ ԿԱՄ ՀԱՇՄՈՒԹԵԱՄԲ, ԵՒ ՈՐ ԻՆՉ ՆՄԱՆ ՍՈՑՈՒՆՑ Է:

6. «Եթէ պատահի առն եւ կամկնոջ այսահարիլ, քննել արժան է. թէ յառաջ քանզմիասին գալն իցէ եւ ծածկեցաւ խաբեութեամբ իծնողաց կնոջն, ի տունս իւրեանց առցեն եւ զընծայսուխտից եւ զայլ ծախս պիտոյից ինքեանք հոգասցեն եւմի' այրն, զի ոչ ի տան առն, այլ կանխաւ ի տան իւրեանցէր: Զայդ յամենայնսն ըստ սահմանի կանոնաց արասցեն: Եւ եթէ բժշկիցի` յայր իւր դարձեալ տացի, եթէ անսասցէայրն. ապա թէ ոչ իշխան լիցի արձակել: Ապա թէ ի տանառն լեալ ախտն իցէ, այրն ըստ ցուցմանդ հոգասցէ մինչի սահման բշժկութեան: Ապա թէ անբժշկելի զկնի եւթնամին իցէ, ըստ հրամանի վերջնոց կանոնաց արձակիցիյառնէն ի տուն հօր իւրոյ հանդերձ իւրով ընչիւքն, եւայրն այլ կին առցէ. եւ թէ մանկունք իցեն, առ իւր այրնկալցի եւ ըստ կարի զկեանս հոգասցէ կնոջն. սակայնթողութեամբ ի կնոջէն առցէ այլ կին: Իսկ թէ ի տունհօր իւրոյ եղեալ իցէ ախտաւոր, իշխան լիցի այրն իլնուլ սահմանի բժշկութեանն եւ ոչ բժշկիլ, եւ նախքան զսահմանն առանց կամաց կնոջն առնուլ այլ կին. եւիրաւունք դատաստանի բաժանման նոյն լիցի որ եւյառաջագոյն անկարողացն ասացաւ: Իսկ եթէ առն պատահիախտն ի դիւէ, եթէ նախ քան զպսակն առնուլ - իշխան լիցիկինն մնալ սահմանի բժշկութեանն եւ կամ ոչ մնալ. եւթէ յետ պսակին - համբերել բժշկութեան սահմանինարժանի է, եւ ըստ հրամանի առն լիցի այլում: Այլ եթէիցէ ուրկութիւն կամ բորոտութիւն, այսոքիկ ախտքդժուարաւ ծածկին. եթէ գիտելով յանձն առ կարծեօքբժշկութեան, իբրու զի չէր տարածեալ ախտն, պարտապանէ ամենայնի բառնալ եւ ոչ է իշխան թողուլ. ապա թէզղջացեալ կինն թողութիւն առն արասցէ առնուլ կին, առցէ: Նման այսմիկ լիցի եթէ ի տան առնն ախտն եղեալիցէ: Իսկ եթէ խորամանկեալ գողացան ծնողքն, իշխան էայրն թողուլ զկինն եւ առնուլ այլ ըստ իւրոց կամացն: Եւ իրաւունք դատաստանի այս լիցի - գիտելով զախտնյառնուլն եւ ի տան առնն ախտանալն, մինչ ի մահ զկեանսնոցա հոգասցեն եւ զինչսն բաժնի անդրէն դարձուսցեն. իսկ ծածկելով ծնողացն` ինքեանց հոգն լիցի իւրեանցընչիւքն: Ապա թէ առն պատահիցի ախտն, եթէ նախ քանզպսակն կարծիւք առողջութեան եւ եթէ զկնի պսակին, ո'չ է իշխան կինն առնուլ այր, բայց եթէ կամօք առնն. ապա թէ խաբէութեամբ ծածկեալ իցէ, իշխան է կիննառնուլ այր արտաքոյ կամաց նորա: Եւ եթէ պատահիցիյերկար եւ անբժշկելի հիւանդութիւն, եւ կամհաշմութիւն, եւ կամ այլ ինչ, որով անկար գոյկնութեան, ի տան առն պատահեալ` ոչ է իշխան այրնթողուլ. ապա թէ զղջացեալ կնոջն` հրաման տացէ առննառնուլ կին, առցէ' եւ զկեանս նորա հոգասցէ եւ զինչսնորա ի ձեռս նորա տացէ, ըստ դատաստանի իրաւանց: Նոյնեւ պատահման առն լիցի, եւ ըստ հրամանի առնն լիցիայլում կինե: