Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ Թ
ՅԱՂԱԳՍ ԹԷ ՈՉ Է ՊԱՐՏ ՀԱՒԱՏԱՑԵԼՈՑ Ի ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԱՏԵԱՆ ԵՐԹԱԼ ԴԱՏԱՍՏԱՆԻ ԱՆՀԱՒԱՏԻՑՆ Ի ՔՐԻՍՏՈՍ. ԲԱԶՈՒՄ ՈՒՆԵԼ ՄԻՋՈՑՍ

Յայտնի է ամենեցուն հեռաւորութիւնհաւատացելոցն յանհաւատիցն, յասելն առաքելոյն՝զի՞նչ միաբանութիւն է լուսոյ ընդ խաւարի, կամ՝զի՞նչ բաժին կայ հաւատացելոյն ընդ անհաւատին։ ԵւՏէրն ասէ, թէ՝ որ ոչ հաւատայ յՈրդին Աստուծոյ, բարկութիւն Աստուծոյ մնայ ի վերայ նորա, եւ եթէ՝ որոչ ծնանի ի ջրոյ եւ ի Հոգոյ, ոչ տեսանէզարքայութիւն Աստուծոյ։ Եւ Յովհաննէս առաքեալնասէ՝ որ ոչ խոստովանի զՈրդին Աստուծոյ մարմնովեկեալ յաշխարհ, նա իսկ է նեռն։ Եւ ամենայնմարգարէքն ուրացողք ասեն զհեռացեալսն յուղիղճանապարհէն։ Զի թէպէտ եւ այժմ մահմետականքզԱստուած խոստովանին Հայր, այլ զՈրդի եւ զՀոգիուրանան, եւ այս մեծ ուրացութիւն է։

Եւ արդ, եթէ յաստուածպաշտութեանն մեզընկերակիցք չեն, ոչ է պարտ առ նոսա ի դատաստաներթալ, զի զհին ատելին նոր սիրելի դժուար է առնել, զոր եւ գրէ առաքեալն Կորնթացոցն, ասելով. ոչ ոք է իձէնջ այնքան իմաստուն, որ կարիցէ իրաւունս ընտրեալի մէջ երբօր իւրոյ, այլ եղբայր ընդ երբօր դատի եւզայն՝ ի մէջ անհաւատից, եւ եթէ՝ զանարգս եկեղեցոյդատաւոր նստուցանէք։ Զի նոքա ըստ կրօնից

իւրեանց առնեն դատաստան, զի զինչիւրեանց գործքն է եւ հաւատն, նոյն եւ դատաստանն։Թէպէտ եւ սկիզբն յօրինաց անտի Մովսիսի ունին, բազում ինչ այլայլեն եւ ըստ չար մտաց իւրեանցառնեն։ Սուտ վկայիւք վարին, եւ կեղծաւոր ատենիւ, եւ զրպարտ ճարտարօք, եւ անզեղջ երդմամբ։ Զմեռեալսզրկեն եւ զինչսն առնուն, թէ որբոց կու պահեմք, մեռեալք ի՞նչ առնեն։ Եւ այս այնոր նշան է, որ ոչհաւատան, թէ բարի կամի առնել Աստուած մեռելոց, հայնց եւ նոքա ոչ տան մասն իւրեանց մեռելեացն։ Եւզորբս եւ զայրիս, որք անժառանգ են, բնաւին զրկեն, թէ առնումք զիրքս եւ զգանձս պահեմք, եւ երբ մեծանանորբերն՝ տամք, եւ յետոյ սուտ գտանին ի խօսսիւրեանց։

Զկանայս ի վարձու ունին, եւ երբ զմտաւածեն զչար գործս իւրեանց, տան զվարձս զինչ զտան միեւ թողուն եւ զորդիսն այլոց թողուն։

Անսահման եւ անխնայ գործեն զամենայնչարիս, զոր պատահի նոցա։

Եւ զլուացումն մարմնոյ սրբութիւն հոգոյհամարին, զհեշտութիւն մարմնոյ պատուեն է յոչինչչարեաց յետ չգան։

Զարքայութիւն Աստուծոյ կանամբ ասենառնուլ եւ զդրախտն՝ պոռնկանոց։

Աստուծոյ սիրելի ասեն զմոլորեցուցիչառաջնորդն իւրեանց, զայն որ զարուագիտութիւն եւզանասնապղծութիւն քարոզեաց։

ԶԱստուած ասեն պաշտեմք եւ զբան նորաուրանան։ Յարութիւն խոստովանին եւ հոգոյ բաժին ոչտան։ Հատուցումն ասեն գործոց եւ զամենայն մեղսգործեն եւ միայն զգերեզմանս դեղագործեն։ Զգինիհարամ ասեն եւ ամենքին արբենան, եւ զի մի՛երկայնեցից զչարին նոցա։

Եւ արդ, եթէ այսպիսի օտարութիւն է ընդմեզ եւ ընդ նոսա հաւատոց եւ գործոց, զի՞ ի դատաստաննոցա լիցի ըղորդութիւն մերոց օրինօք։ Եւ թէպէտ ըստօրինացն բազում ինչ է նոցա, եւ հաւատամք օրինացնԱստուծոյ եւ ոչ նոցա։

Իսկ ուղիղ հաւատացելոցս ի Քրիստոս ոչ էպարտ դատաստանաւ նոցա վարիլ, քանզի մեքխոստովանիմք զԵրրորդութիւն սուրբ միովաստուածութեամբ եւ զօրութեամբ, որում փառքյաւիտեանս ամէն։