Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ Զ
ՎԱՍՆ ԱՌՆ ԵՒ ԿՆՈՋ ԱՆԿԱՐՈՂԱՑ։ ԱՅՐԻԿՆ ԵԹԷ ԶԿԻՆՆ ԻՒՐ ՉԿԱՐԷ ՅԱՆՁՆԷ ՀԱՆԵԼ, ԱՅՍ Է ԴԱՏԱՍՏԱՆ

Յարմարումն առն եւ կնոջ ըստ պատշաճիցուցեալ է՝ ժամանակաւ երէց լինել առն, եւ կրսեր՝կնոջն, որպէս ի ստեղծմանն ցուցաւ նախաստեղծիցն, զիամենայնիւ իշխան լիցի այրն ի վերայ կնոջն, որպէսյայլսն, նմանապէս եւ յամուսնանալն։

Եւ թէ պատահի, որ այրն չկարէ զկինն իկուսութենէ հանել, թէ կամ լիցի կնոջն, որ ի միասինկենան՝ կացցեն առ իրարս, ապա թէ ոչ կամ՝բաժանեսցին, եւ առնու կինն զիւր պռոյգն զամենայնեւ ելանէ եւ առնու իւր այլ այր, զոր եւ կամեսցի։Բայց մի՛ լիցի յաղագս այսոցիկ տուգանք առն, զի յոչկամաց է ախտն. եւ ամենայն ինչ տացի ի կինն, բայց իհանդերձիցն, զոր արարաւն երկոցունցն ի հարսանիսն։

Եւ թէ անասուն բերեալ իցէ կինն, զգլուխքն առցէ եւ զկէսն աճոյն, եւ կէսն այրկաննտացի վասն աշխատութեան եւ ծախիցն։

Եւ օժիտք եւ ծախք, զոր արարեալ ենմիմեանց ազգն եւ ազգայինքն յերկուց կողմանցն, մի՛յիշեսցին, եւ ոչ ծախք հարսանեացն։

Սակայն հաւանութեամբ առն լիցի առնայլում. եւ այրն առցէ կին, որ այլ այր լինի առեալ, եւ մեռեալ իցէ այր կնոջն, զայն առցէ։