Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ Ը
ՎԱՍՆ ԱՌՆ ԵՒ ԿՆՈՋ ԳԵՐԵԼՈՑ

Եթէ ի տանէ առն գերի վարեսցի կինն, այրիւր գնեսցէ զնա։

եւ եթէ խռովեալ էր կինն եւ ի տունսծնողացն գնացեալ էր եւ գերի վարեսցի, այրն եւծնողքն գնեսցեն։ Նոյն լիցի եւ այրն, եթէ գերիվարեսցի։

Եւ երբ գերեսցին, շրջելով խնդրեսցենեւթն ամ, եւ թէ ոչ գտցեն, որ ազատն մնաց՝ամուսնասցի հրամանաւ ծնողաց գերելոյն։

Եթէ իրք մնացեալ կայ ի գերելոյն բաժնէ, անդրէն դարձուսցեն ի ծնողսն գերելոյն։