Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԺԱ
ՎԱՍՆ ԱՄԼՈՑ ԱՌՆ ԵՒ ԿՆՈՋ

Ամուլ կին մի՛ արձակեսցէ զնա այր իւր, զիԱստուծոյ է տալ զորդիս։ Փորձել պարտ է, զի թէ իցաւոց իցէ՝ բժշկօք առողջասցին։

Ապա թէ վասն ժառանգութեան տեսանիցէ կիննզայր իւր տրտմեալ, ըստ օրինակին Աբրահամու եւՍառայի, տացէ կինն հրաման արձակման. բայց մի՛ լիցիզամուլն եւ զծննդականն ի միասին պահել։ Նոյնպէս, եւ թէ այրն իցէ անծնունդ, արասցէ, ըստ գրելոյդ։

Իսկ սահման ժամանակին եւթն ամ իցէ, եթէ իպսակն աղջիկն հնգետասան տարոյ էր, եւ կտրիճն՝ութուտասան. իսկ եթէ այլ պակաս էին՝ զնոյն, եւհամբերութեան ժամանակն առաւել լիցի։

Իսկ եթէ կինն այլ այր չկամենայ առնուլ, դնէ զնա այրն իւր յայլ տուն եւ անդ հոգասցէ զկեանսնորա մինչ ի մահ, եւ զինչս կնոջն տացէ եւ կինն լիով, եւ ինքն առցէ այլ կին ծննդական, հրամանաւ կնոջիւրոյ։ Բայց եթէ յառաջ գիտէր զամլութիւնն, եւտրփանօք զիրար առին, մի՛ լիցի մեկնիլ մինչ ի մահ։