Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԺԲ
ՎԱՍՆ ՈՐՈ՞Յ ՊԱՏՃԱՌԻ ԵԼԱՆԷ ԿԻՆՆ ՅԱՌՆԷՆ

Յորժամ կինն տեսանէ զայր իւրյարուագիտութեան, կամ յանասնապղծութեան, կամ թէընդ անօրինի պղծի կամ պղծեսցէ, կամ իմարդասպանութեան, յայս պատճառանացս ի վերայ իշխանէ կինն թողուլ զայր իւր եւ լիցի առն այլում։ Եւ զկէսընչից առն առցէ կինն, ապա եթէ կամեսցի կինն թողուլեւ ոչ։