Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԺԳ
ՎԱՍՆ ԱՏԵԼՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏՃԱՌԱՒ ԶՄԻՄԵԱՆՍ ԹՈՂՈՒԼ ԱՅՐ ԵՒ ԿԻՆ

Այր եւ կինն, եթէ ատելութեամբ զիրարթողցեն, եւ պատահի մեռանել զոր էառն, եւ այն, զորթողեալն էր, անայր կայր, պարտ է առնուլ զայն,

քանզի այլ պսակ ոչ հասանի նոցա. այլ ոչբռնութեամբ, այլ կամօք վասն Աստուծոյ։