Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԺԴ
ՎԱՍՆ ԵԹԷ ՎԱՃԱՌԱԿԱՆՈՒԹԵԱՄԲ ԵՒ ԿԱՄ ԱՅԼ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴ ԻՑԷ ԱՅՐՆ ԵՒ ՅԱՄԵՆԱՅ, ԵՒ ԿԻՆՆ ԱՅԼ ԱՅՐ ԱՌՆՈՒ

Յորժամ այր ոք գնայ ի ճանապարհ եւյամիցէ, պարտ է կնոջ նորա համբերել։ Ապա եթէ լսէվասն մահու ստուգիւ, մի՛ առցէ այր մինչեւ յեւթնամն, ըստ սահմանի գերելոցն։ Իսկ եթէ յառաջ քանզսահմանն առն լիցի եւ կամ քան զստուգելն մահու, եւգայցէ այրն, իշխան է առնուլ զկին իւր, թէ եւ այնմառն պսակ ոչ հասանի, թէ եւ որդիս ծնեալ իցեն։ Ապա թէայլ պսակ հասանի այս ճանապարհորդ այրկանս, իւրհրամանաւ լինի թողուլն եւ ոչ թողուլն։

Ապա թէ յետ եւթն տարոյն եւ սուտ մահուաննգայցէ յետոյ, մի՛ առցէ զկինն իւր, թէ այլ պսակհասանի իւր, եւ այրկանն, որ զկինն առեալ էր, ոչհասանի պսակ. թողցի կինն այնմ, որ ոչ հասանի պսակ։Ապա թէ այնմ առն իցէ պսակ եւ իւր չիցէ, առցէ զկիննիւր, թէ եւ որդիս ծնեալ իցեն։ Իսկ եթէ այնմ ոչ իցէպսակ եւ ոչ իւր, մի՛ առցէ, զի զկնի սահմանինդարձաւ։ Ապա թէ այսմ ոչ անսայցէ, հարցանեն ընդկինն, եւ կինն ում կամիցի՝ լինի։

Իսկ եթէ գնայ մարդ յաշխարհ հեռի եւ կինարտասցէ, կին նորա մի՛ լինիցի այլում մինչեւ յեւթնամ, եթէ զղջացեալ դարձցի։ Ապա թէ յետ այնորիկ ոչգայ, եւ կինն ստուգեսցէ զչգալն, օրինօք առցէ իւրայր։ Իսկ եթէ զկնի եւթն ամին գայցէ, ոչ կարէ առնուլզկինն, քանզի անարգեաց զպսակն օրհնութեան։