Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԺԵ
ՎԱՍՆ ԹԷ ԿՌՈՒԻ ԱՅՐ ԸՆԴ ԿԻՆՆ ԵՒ ՎՆԱՍԵՍՑԷ ԶՆԱ

Եթէ այր զկին իւր անարգէ անդադարմախանօք, եթէ խորթ կայր ի մէջ իւրեանց եւ վասնայնորիկ նախատեն զիրարս, դատաստան լիցի. եթէպոմնով էառ զկինն եւ զխորթերն, պարտ է համբերել, ապա թէ ոչ՝ յազգ կնոջն դարձուսցեն զխորթսն։

Իսկ եթէ աներկեղութեամբ եւ ժանդ բարուքայր զկին իւր հարկանէ, ձեռն կոտրէ, կամ աչք հանէ, կամ ատամն կամ ոտն կոտրէ, առցեն ի նմանէ երկուհազար դեկան, այսինքն՝ դրամ արծաթ, կրկին, քան զորօտարն հարկանէ, քանզի թէ օտարն այդպիսի վնաս գործէընկերի՝ հազար դրամ տուգանք է ձեռացն, կամ ոտիցն, կամ ատամանն, կամ աչացն։ Այս չորս անդամքս ի մարմինմարդոյ մի է համարեալ գինն, վասն զի մարդոյ գինն, երբ կամաւ զիրար սպանեն, չորս հազար դրամ արծաթ է. եւ այս չորս անդամս ի չորս բաժնէն մի է համարած։

Իսկ իբրեւ այր զկնոջն հատանէ զձեռն, կամզոտն, կամ զաչքն, կամ զատամն, կրկին տուգանք առցենի նմանէ, զի մի՛ իբրեւ զբոզ մի կալցէ զկինն իւրայրն, այլ իբրեւ զանձն իւր, եւ զկինն դարձեալ յայրնտացեն, որ զցաւսն առողջացուցանէ բժշկօք։ Եւ թէկամք իցէ կնոջն՝ բնակիցէ առնա, եւ այրն ի զղջումնգայցէ. իսկ զտուգանքն ի կինն տացեն։ Եւ եթէ ի նոյնաներկեղութեան կացցէ այրն, մեկնել ի միմեանց արժանէ, գուցէ մահ գործիցի ի միջի նոցա, եւ Տէրն իսկասաց. Մովսէս վասն խստասրտութեան ձերոյ ասացթողուլ զկանայս ձեր։ Եւ զայս ոչ վայրապար ասացՏէրն, քանզի յայլում վայրի վասն պոռնկութեան միայնասաց, եւ աստ՝ վասն խստասրտութեան։ Եւ զիխստասրտութիւն բազում չարիս գործէ, լաւ է բաժանելզկինն եւ զայրն, քան թէ զիրար սպանեն, քանզի եւՔրիստոս զնոյնն ասաց։

Իսկ ընչից բաժանումն գրեալ է որ վասնատեցողացն։