Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԺԶ
ՎԱՍՆ ԱՌՆ ԵՒ ԿՆՈՋ, ՈՐՔ ՅԻՄԱՐՈՒԹԵԱՄԲ ԹՈՂՈՒՆ ԶՄԻՄԵԱՆՍ

Եթէ այր, առանց պատճառի, զկինն իւրթողցէ յիմարութեամբ, եւ կինն համբերէ եւթն ամ, եւբազում անգամ յանդիմանեն զնա ազգ կնոջն եւդատաւորքն, եւ ոչ լսէ եւ ոչ ամաչէ, կոչեն զկինն եւզայրն առ իրարս եւ ի բերանոյ նորա ստուգեն՝ առնուլեւ կամ հրաման տալ կնոջն առնուլ այր։ Եւ այրն ոչառնու կին, քանի կենդանի է կին նորա. եւապաշխարութիւն կնաթողացն լիցի։

Եւ այս դատաստանս ամենայն անպատճառկնաթողացն լիցի. իսկ եթէ կինն խղճացեալ հրամանտացէ։ Նոյն՝ եւ թէ կինն թողցէ զայրն։