Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԺԷ
ՎԱՍՆ ԱՐԱՆՑ ԵՒ ԿԱՆԱՆՑ ՈՒՐԱՅՈՂԱՑ

Եթէ այրն կամ կինն, վասն նեղութեան կամվասն տուգանաց, ուրասցի զՔրիստոս, մի՛ բնակեսցէկին նորա ընդ նմա, զի մի՛ ի մոլորութիւն նորաանկցի։ Իսկ եթէ զղջասցի այրն եւ ասիցէ ցկինն, թէ եկգնամք յայլ երկիր եւ դարձեալ դաւանեմ զՔրիստոս, պարտ է կնոջն գնալ եւ շահել զայր իւր վասնՔրիստոսի։ Նոյնպէս եթէ կինն լիցի՝ այսպէս լիցի։