Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԺԸ
ՎԱՍՆ ԹԷ ԱՅՐՆ ԵՒ ԿԻՆՆ ԿՌՈՒԻՆ ՀԵՏ ԻՐԵՐԱՑ ԵՒ ՈՒՐԱՆԱՆ ԶՔՐԻՍՏՈՍ ԵՒ ԶՀԱՒԱՏՆ

Իսկ եթէ այր, վասն քինու կնոջն իւրոյ, ուրանայ զՔրիստոս, կինն ունի զմեղս նորա, եթէ իկնոջէն էր պատճառն։ Իսկ եթէ ուրացաւ զՔրիստոսկամաւն իւրով, ինքն տացէ պատասխանի Աստուծոյ։ Ապաթէ ի

կնոջէն եղեւ պատճառն, եւ անդարձ մնացայրն, արիւն նորա ի կնոջէն խնդրեսցի իրաւամբ գնով՝հանդերձ ապաշխարութեամբ, եւ դատաստան նորա Տեառնլիցի։ Նմանապէս՝ եթէ կինն անկցի յայսմ։

Եւ եթէ զիւրովին երթայցէ այր կամ կին, եւկամ ի գետ անկեալ խեղդիցի եւ կամ՝ չվանով, կամ ընդքար ի վայր անկանի եւ մեռանի, յումմէ պատճառկորստեանն եղեւ՝ նմա եւ գինք արեան լիցի վճարել։

Ըստ դատաստանի կանոնաց կարծեմ եւզերկրորդ ամուսնութիւնն խափանել։