Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԺԹ
ՎԱՍՆ ԱՌՆ ԵՒ ԿՆՈՋ, ՈՐ ԶԻՐԱՐ ՍՊԱՆԱՆԵՆ

Եթէ այր զկին իւր սպանանէ վասնպոռնկութեան, արեան դատաստան լիցի ի լման, քանզիարձակել ասաց Աստուած եւ ոչ սպանանել։ Իսկ եթէ զայրիւր սպանանէ կինն դեղօք կամ այլ ցաւօք, նոյնդատաստան է։