Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ Ի
ՎԱՍՆ ՅԱՆՑԱՒՈՐ ԻՇԽԱՆԱՑ ԱՌ ԹԱԳԱՒՈՐՍ ԵՒ ԱՅԼՈՑ՝ ԱՌ ՆՈՍԱ

Եթէ յիշխանաց եւ այլոց ի թագաւորականտանէ թագաւորին իւրեանց յանցաւորք գտանիցին, եւկամ այլ նուաստ՝ իշխանի, ինքեանք տացեն վասնանձանց իւրեանց պատասխանի եւ ոչ որդիքն նոցա։ Այլեւ զժառանգութիւն հօրն թողցեն որդոցն, եւ մի՛պատճառաւ հարց որդիք զրկիցին, զի իւրաքանչիւր իմեղս իւր մեռցի ըստ օրինաց։ Ապա թէ համախոհք իցենմիմեանց եղբարք կամ որդիք՝ կորիցեն։