Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԻԱ
ՎԱՍՆ ՇԻՆԱԿԱՆԱՑ

Ազատ յԱրարչէն եղեւ մարդկայինբնութիւնս, այլ ծառայել տերանց յաղագս պիտոյիցեղեւ հողոյ եւ ջրոյ։ Եւ որք ոչ ունիցին ջուր եւ հող, ազատ է, ուր եւ կամեսցի գնասցէ եւ բնակեսցէ, եւ ոչ էիրաւունք թագաւորաց եւ իշխանաց բռնադատել զոքկենալ ի գեղ մի կամ ի մի երկիր։