Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԻԲ
ՎԱՍՆ ՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԱՆԿԱՆՑ

Սպանումն եթէ լինիցի ի մէջ մանկանց, տեսցեն, թէ որ սպանեացն ի վեր քան զերկոտասան ամնիցէ, արեան պարտական է եւ այնպէս

տուժեսցի, իսկ եթէ մենաստան եւ տասն՝զկէսն տուժեսցեն, իսկ ի վայր քան զտասն՝ յերից միննլիցի։

Եւ թէպէտ եւ յայլ մեղս զհնգետասան ամացնյիշէ, սակայն մեղք արեանն են այսոքիկ։