Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԻԶ
ՎԱՍՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱՑ, ԹԷ ՎԱՅՐԱՊԱՐ ԳՐԱՒ ԴՆԵՆ

Սովոր են երիտասարդք ոմանք զմիմեանսվայրապար շարժել՝ բառնալ ինչ ծանունս, որպէսքարինս եւ այլ այսպիսիս, եւ վնասիլ եւ վնասելզմիմեանս։ Եթէ որ շարժեացն ինչս ետ ի գրաւույայտնի, եւ յայնմանէ ոք պատրեալ վնասեցաւ, կէսվնասու արեան լիցի, ըստ որում բանիւ

յանցոյց, մանաւանդ թէ պատրեալն աւելիամօք իցէ, եւ խափանածոյն եւ բժշկութեանն տուժեսցի։

Եւ զայս եդաք, զի մի՛ վայրապար մահգործեսցի յոմանց։