Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԻԸ
ՎԱՍՆ ՇՆԱՑՈՂԱՑ ԵՒ ԱՅԼՈՑ ՉԱՐԱԳՈՐԾԱՑ

Յորժամ շնայ ոք ընդ կին, որ այր ունի, եթէ կամաւ կնոջն է եւ եթէ լրբութեամբ առն, ըստ0րինացն մահու արժանի է։ Եւ այլք ի դատաւորացզայսպիսեաց զձեռն եւ զծածուկ մարմինն կտրեն, եւկարգ արուագիտացն եւ անասնապղծացն է. եթէ իդատաստան գայ՝ տուգանքօք փրկեսցին եւ մի խրատիւ։

Եթէ այլազգի հանդիպի յայս գործս հետքրիստոնէի կնոջ, առանց ամենայն պատճառի հատանենզծածուկն եւ զկինն խրատեսցեն զքիթն կտրելով։

Իսկ եթէ քրիստոնեայ մարդ զայրի կինխաբեսցէ եւ պղծեսցէ զնա, կամ առնու կին զնա, կամտայ հարիւր դրամ արծաթ կնոջն, երբ այլ կին ոչունենայ այն մարդն, որ շնացաւ։

Նա թէ եւ այլ մեծատուն իցէ այրն եւ կինն՝նոյն, եւ տուգանքն յաւելցին։