Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԻԹ
ՎԱՍՆ ԿՈՒՍՈՒՑ, ՈՐ ՉԻՑԵՆ Խ0ՍԵԱԼ

Զկոյս աղջիկ, որ խօսալ լինի առն, եւ այլոք գայ եւ բռնութեամբ պղծէ զնա, դատաստանառնակնոջն է, ըստ որում օրինակի եւ իցէ։

Ապա թէ գտանիցէ ոք աղջիկ կոյս, որ չիցէառն խօսեալ, եւ բռնաբար ննջիցէ ընդ նմա, տացէ այրն, որ ննջեացն ընդ նմա, հօր աղջկանն հարիւր դրամարծաթ, եւ նորա լիցի կին. եւ մի՛ իշխեսցէ արձակելզնա։

Այդ ըստ 0րինացն է, զնոյն եւ մեզ լիցի՝անբաժանելի առնուլ զնա, ապա թէ ոչ կամեսցի՝ ըստարժանեացն եւ տուժն լիցի։