Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ Լ
ՎԱՍՆ ՈՐՔ ԶԿԱՆԱՅՍ ԲԱՄԲԱՍԻՑԵՆ ՍՈՒՏ, ԹԷ ՉԳՏԱՒ ԿՈՅՍ

Եթէ ոք առնուցու կին եւ ատիցէ զնա եւստութեամբ բամբասիցէ, թէ կոյս չէ աղջիկն, քննեսցենի ձեռն կանանց՝ եթէ ստի այրն, խրատեսցեն զայն գանիւեւ տուգանեն հարիւր դրամ արծաթ՝ ըստ 0րինացն. զնոյնեւ մեք միաբան այնմ, եւ նմին եղիցի կինն, եւ մի՛արձակիցէ։ Ապա թէ ճշմարիտ իցէ այրն, աղջիկն մահուարժան է ըստ 0րինացն, եւ մեք տամք այնպիսոյն՝արձակիլ ի նմանէ առնն, եւ թէ կամք իցեն՝ բնակիցեն, զի բազում ինչ վրիպանօք գործի կուսից, եւ զի ոչ իտան առն եղեւ անարգութիւնն։ Եւ այրն, թէ արձակէ՝ամուսնասցի այլ կնոջ, եւ կինն այր առցէ, զի ոչ ընդօրինօք առնն էր, երբ շնացաւ. եւ եթէ ոչ կամեսցիառնուլ վասն իւր սուտ բամբասանացն, տուգանք դիցենի վիրայ նորա, որպէս եւ գրեալ է ի գիրս, որ վասնարանց եւ կանանց։