Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԼԱ
ՎԱՍՆ ԳԱՒԱՌԱՑ ԵՒ ԳԵՂԻՑ ԵՒ ՆՈՑՈՒՆՑ ԻՐԱՑՆ

Ի յամենայն երկիր, ուր ոսկի ելանէ, թագաւորաց է իրաւունք, իսկ արծաթն՝ թագուհեաց։

Իսկ եթէ յերկիր իշխանաց գտցի ոսկի կամարծաթ, թէ կամք իցէ թագաւորին՝ մասն տացէ նմա, ապաթէ ոչ՝ ի կամս իւր մնասցէ։

Պղինձ, եւ երկաթ, եւ կլայեկ եւ այլքյայսպիսեաց՝ իշխանաց լիցի մեծամեծ, պարգեւօք իթագաւորաց. նմանապէս եւ աղ, եւ բորակ, եւ նաւթ, եւկուպր եւ այլ ինչ այսպիսի՝ իշխանաց լիցի։

Իսկ ակն եւ մարգարիտ արքունեաց է, եւ այլինչ՝ ի պատուաւորաց։

Իսկ ձիւթ, եւ խունկ, եւ դեղին խունկ, եւմազտաքէ, եւ գխտոր, ղարիկոն եւ սակամունի եւ այլքյայսպիսեաց, որք վաճառին եւ շահին, եւտասանորդեսցեն իշխանք։

Իսկ պտուղք ամենայն, գտեալ ի մայրիս, շինականանցնն եղիցի յիւրաքանչիւր սահմանս։

Իրաւացի դատաստանաւ տասանորդել օտարացնի կթել պտղոցն, վասն զի գան եւ կթեն, եւ վարձսառնուն ի տասնէն զմինն, եւ գեղջին կամօք լիցի, յորում սինօռ պտուղն էր։ Այսպէս եւ՝ շինոյ փայտ, եւխոտ յարօտ եւ ի հնձել, եւ հող ի վարել։

Այլ եւ գետք, ուստի ակն ելանէ՝ նոցա է, եւ ոչ առ ուր հասանեն։

Որսք վայրիք, ով որսայ, նորա լիցի։ Եւ թէայլք յայլոց սինօռ որսան, յամէն տասնէ զմէկնգեղջին տիրոջն տան։ Եւ թէ ոք ի մայրիս որս առնէ, յամէն տասնէ զմինն յայն տայ, յոյր սահմանքն լիցի։Նոյնպէս եւ ծովու որսք տասանորդեսցեն՝ ում եւ իցենսահմանքն։