Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԼԲ
ՎԱՍՆ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԳԻՒՏԻՑ ԳԱՆՁԻ

Եթէ շինէ ոք տուն, կամ վարէ արտ, կամփորէ հող եւ գտանէ գանձ կարասով կամ այլ փոքրամանով, այն թագաւորաց է իրաւունք, եւ ի տասնէնմինն գտողին է, երբ իւրն չլինի տեղիքն, ուր գանձնգտաւ. ապա թէ յիւր տունն կամ յիւր արտն եւ յայգինգտանէ, ի հնգէն մինն գտողին է, վասն զի իւրն է տեղն։Ապա թէ որ գտաւ, իւր ազգին եւ իւր հարանցն լեալ էրգանձն, եւ հաստատէ վկայիւք, նմա լիցի, որ եգիտն, եւի տասնէն մինն արքային բաժին է։ Եւ թէ ի վարձկանացիցէ գտողն ոչ կարծեմ իրաւացի տասանորդել, այլ մասնինչ։