Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԼԳ
ՎԱՍՆ ՈՐՔ ԿՌՈՒԻՆ ԵՒ ԶԻՐԵՐԱՑ ՄՈՒՐՈՒՔ ՓԵՏԵՆ

Եթէ կռուին արք երկու, եւ մինն մալազլինի, եւ մինն՝ կատարեալ, եւ ձգէ մալազն եւ փետէզմուրուք կատարելոյն, դատաստան լիցի, որ կտրենզմալազին մազն երկու տարպայ, քանզի զկատարելոյնմուրուքն քարշեաց եւ եհան, եւ եւթն փայտ ի վերայթիկանցն տան։ Ապա թէ յաւագ մարդոյն եղեւ պատճառկռուոյն, կէս վրիժուցն խնդրեսցի ի փոքերն, զոր իվերոյ գրեցաք, զի մի՛ այլք այսպիսի իրս գործեսցեն։