Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԼԴ
ՎԱՍՆ ՀՈՐՈՅ ՍԵՐՄԱՆՑ

Եթէ բանայ ոք հոր ցորենոյ կամ այլսերմանց, յիւրոց եւ թէ յօտարաց ի ներքս՝ ի հորնիջուցանէ, թէ մեռանի՝ արիւն նորա ի ձեռաց նորախնդրեսցի, եւ թէ հիւանդանայ զդեղագինն եւզխափանումն վճարեսցէ, զի պարտ էր զգուշանալ մինչեւհորին հոտն ելանէր եւ ապա մարդ ի ներսն էր կախեալ։Ապա թէ վարձեաց զմարդն եւ յառաջն ասաց, թէ խիստ էհորոյն հոտն, եւ նա էջ ի ներս, արիւն նորա ի գլուխնիւր։