Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԼԵ
ՎԱՍՆ ՎՆԱՍԵԼՈՅ ՇԻՆԱԿԱՆԱՑ Ի ՏԵՐԱՆՑ

Իշխանք եւ այլք, եթէ յաւելի դատելնզպառիկոսս, որ ընդ ձեռամբ իւրեանց իցեն, եւհանդիպի մեռանել, արեան զինք առցեն ի նմանէ եւտացեն յորդիս կամ յազգայինս. եւ թէ ձեռն կոտրեն կամոտն, կամ ատամն խլեն կամ ակն, զգինս տան. եւ թէ ձեռնկոտրեն կամ ոտն, կամ ատամն խլեն կամ ակն, զգինստան. եւ թէ բժշկօք լիցի՝ զվարձս բժշկին եւզխափանումն վճարէ։