Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԼԷ
ՎԱՍՆ ՈՐՔ ԶՔԱՀԱՆԱՅՍ ԱՆԱՐԳԵՆ

Կարգեցին առաքեալքն եւ եդինհաստատութեամբ, թէ մի՛ ոք անարգեսցէ եւ անգոսնեսցէեւ արհամարհանօք կալցի զքահանայս, թէ եւ կարի ոքյանարգաց իցէ. գիտասցէ, զի որ անարգէ զայնպիսին՝զԱստուած անարգէ, զի Աստուծոյ սպասաւոր է ի բարիս, եւ համարս տայցեն ընդ հոգոց ձերոց. ո՞չ գրեալ է՝զիշխան ժողովրդեան քոյ մի՛ բամբասիցես։

Եւ զայս դատաստան եւ որ նախ քան զայսերբեմն թէ եւ սակաւ ինչ գրեցաք, այլ երկրորդելյօժարեցաք այժմ յառաքելական կանոնաց՝ ցուցանելոյաղագաւ զմեծութիւն պատժոցն անարգողաց քահանայից, զի դատել զոյգ է զնոսա ընդ աստուածանարգս՝ իրաւացիդատաստանաւ, ըստ այնմ՝ որ զձեզ անարգէ, զիսանարգէ։ Եւ որ չիցեն՝ եւ այն իսկ ըստ արժանոյնցուցաւ։