Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԼԸ
ՎԱՍՆ ԴԱՏԱՒՈՐԱՑ

Կարգեցին առաքեալքն եւ եդինհաստատութեամբ, եթէ որք են յաստիճանդատաւորութեան եւ իշխան են առնել դատաստան, եթէթիւրէ եւ ընդ երեսաց առնէ, եւ պարտաւորեսցէզարդարն եւ արդարացուսցէ զպարտաւորն, մի՛ եւսկացցէ ի կարգի դատաւորութեան եւ պատուհասեալկշտամբեսցի, զի ոչ իմացաւ զգրեալսն աստուածայինձեռամբն յօրէնսն Մովսիսի, եթէ մի՛ խոտորեցուսցեսզիրաւունս ի դատաստանի եւ կաշառ ի վերայ իրաւանցմի՛ առնուցուս։

Ի դատաստանէ դատաւորացս, ի կանոնականհրամանացս ուսաք, զի որք եկեղեցական դատաւորք են՝մի՛ զոմն քան զոմն պատուեսցեն ի դատաստանի, այլ թէգայցէ իշխան ի դատաստան, եւ աղքատ ոմն՝ զկնի, կանգնեցնեն զերկոքեանն ի միասին եւ օրինօքնԱստուծոյ դատ արասցեն ի միջի նոցա, այլ արծաթ մի՛առցեն եւ թիւրեսցեն զդատաստանս ճշմարիտս, քանզիԱստուած վրէժխնդիր է դատաւորաց վասն օրինացնիւրոց։