Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԽԱ
ՎԱՍՆ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱՑ ԵՒ ՔԱՀԱՆԱՅԻՑ, ՈՐ ԶՊԷՏՍ ԺԱՌԱՆԳԱՒՈՐԱՑ ՈՉ ՏԱՑԵՆ

Եթէ ոք եպիսկոպոս կամ երէց, իժառանգաւորացն, որ կարօտ իցեն, եւ ոչ տացէ նոցազպէտս, որոշեսցի իբր զսպանող եղբօր իւրոյ։

Լուիցեն զկանոնական դատաստանս եւ հարքմիաբանաց, զի զանգութ բարսն ընդ սպանողսն կարգէ, եւ այսմ դատաստանի բազում կան վկայք։