Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԽԲ
ՎԱՍՆ ԺԱՌԱՆԳԱՒՈՐԱՑ Ի ԿՌՈՒԻ ՀԱՐԿԱՆՈՂԱՑ

Եթէ ոք ժառանգաւոր ի կռուի զոք հարկանէ, եւ ի միոջէ հարուածոյն մեռցի, լուծցի վասնյանդգնութեան իւրոյ, իսկ եթէ ժողովրդական ոք իցէ՝որոշեսցի։

Եւ այս կանոնական հրաման ըստ 0րինացն է. զի թէ ոչ մեռցի, այլ ի մահիճս դնիցի եւ յառնիցէ եւշրջեսցի, անպարտ լիցի, որ եհարն։ Սահման եդ, զի թէզկնի այնր մեռցի. նոյն եւ այս է ի միոջէ հարուածոյ։Ապա թէ ոչ մեռցի ի միոջէ հարուածոյ, ոչ լուծցի, այլդատաստան լիցի յուղղութիւն եւ յապաշխարութիւն, եթէ ժառանգաւոր է եւ եթէ աշխարհական։