Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԽԳ
ՎԱՍՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՁԵՌՆԱԴՐԵԼՈՑ

Եպիսկոպոս, կամ երէց, կամ սարկաւագերկրորդ ձեռնադրութիւն ընկալեալ յումեքէ, լուծցինա, եւ՛ որ ձեռնադրեացն, բայց եթէ ցուցցէ իթերահաւատից ունել նմա զձեռնադրութիւնն, քանզիյայսպիսեացս զմկրտեալն եւ զձեռնադրեալն ոչհաւատացեալս եւ ոչ ժառանգաւորս հնար է լինել։

Յայտնի է ընդ դատաստան կանոնիս, զի որձեռնադրէ ոչ զլուծելոցն ի հայրապետէ կամ իժողովոյ, այլ որ տակաւին յաստիճանի իցէ, այնպիսինախտացեալ ամբարտաւանութեամբ գործէ, նմանապէս եւ՝որ ձեռնադրեցաւն, ուստի իրաւացոյց լուծանել զնոսաիրաւամբք։

Եւ ի թերահաւատից, այսինքն՝ իհերձուածողաց, զմկրտեալսն եւ զձեռնադրեալսնհրամայէ երկրորդել։