Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԽԴ
ՎԱՍՆ ԳՈՂՈՑ ԵԿԵՂԵՑՈՅ

Եթէ ոք ժառանգաւոր կամ ի ժողովրդականանցառցէ յեկեղեցոյն մոմեղէն կամ ձէթ, որոշեսցի եւհնագապատիկ տուժեսցի, որով էառն անօթով ոսկեղինաւկամ արծաթեղինաւ սրբեցելով։ Եւ մի՛ ոք ի պէտսգողացեալ, զի օրինազանցութիւն է. ապա թէ ոքըմբռնեսցի՝ պատուհասեալ որոշեսցի։