Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԽԵ
ՎԱՍՆ ԱՄԲԱՍՏԱՆԵԱԼ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱՑ

Եպիսկոպոս ամբաստանեալ առաջիհաւատարմաց ոմանց կամ հաւատացելոց, կարդալ զնահարկաւոր է եպիսկոպոսաց։ Եթէ եկեալ խոստովանեսցի, յանդիմանեալ զնա՝ սահմանեսցի պատուհասն։ Ապա թէկարդացեալ զնա՝ ոչ լուաւ, կոչեսցի երկրորդ անգամ՝առաքելով առ նա երկու եպիսկոպոսունք։ Ապա թէ եւայսպէս ոչ լուաւ, կոչեսցի երրորդ անգամ՝ դարձեալերկուց եպիսկոպոսաց առաքելով առ նա։ Ապա թէ եւայնպէս արհամարհեալ՝ ոչ եկեսցէ ի ժողովն, վճիռհատցի այնպիսոյն՝ որ ինչ արժան թուեսցի, որպէս զիմի՛ շահել ինչ թուեսցի ի փախուցելոյն։

Այդ ճշմարիտ իրաւունք են ամբաստանելոցառնել ըստ այդմ։ Վճիռն այնպէս ընտրին, զի զպատճառնստուգագոյն գիտելով՝ հատցի։