Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԽԶ
ՎԱՍՆ ՎԿԱՅԻՑ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱՑ

Եւ ի վկայութիւն զթերահաւատ ոք մի՛ընդունել եւ ոչ զհաւատացեալ զմի, քանզի ի բերանոյերկուց եւ երից վկայից հաստատեսցի ամենայն բան։