Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԽԷ
ՎԱՍՆ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱՑ ՉՁԵՌՆԱԴՐԵԼ ԶՈՔ ՅԻՒՐՈՑՆ ԱՌԱՆՑ ԿԱՄԱՑ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆԱՑ

Զի ոչ է պարտ եպիսկոպոսին՝ եղբօր, կամորդոյ, կամ այլում ազգականի շնորհել զպատիւեպիսկոպոսութեան, որպէս ինքն կամի՝

ձեռնադրել ժառանգաւոր եպիսկոպոսութեանիւրոյ։ Չէ արժան զայն շնորհել մարդկային սիրոյ, քանզի եւ ոչ զեկեղեցին Քրիստոսի ընդ ժառանգութեամբդնել։ Ապա թէ ոք արասցէ զայս, անհաստատ լիցիձեռնադրութիւն նորա, եւ ինքն որոշեսցի։

Կանոնական իրաւունքն այսպէս է. զի ոչիշխէ իւրոցն տալ, եւ ոչ միայն ձեռնադրել, եւ ոչզեկեղեցի ժառանգութիւն առնել։ Ապա թէ յանդգնի, հոգեւոր դատաստան է. թէ հաճոյ բազմացն թուեսցի՝օրհնութեամբ մասնաւորաւ հաստատել, ապա թէ ոչ՝ նոյնանհաստատ կացցէ, եւ ինքն որոշեսցի, մինչեւզարժանաւոր ապաշխարութիւնն ցուցցէ։