Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԽԸ
ՎԱՍՆ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԻ, ՈՐ ԱՐԿԱՆԷ ԶԱՆՁՆ ԻՒՐ ՅԵՐԿՐԱՒՈՐ ՀՈԳՍ

Ոչ է պարտ եպիսկոպոսին արկանել զինքնյերկրաւոր հոգս, այլ պարապել եկեղեցական պիտոյից, ապա թէ ոչ՝ ի բաց դնիցէ, զի ոչ ոք կարէ երկուցտերանց ծառայել, ըստ տէրունական բանին։

Եւ զայս ոչ յաղագս հոգալոյ զիշխանացնպարտիմք իմանալ միայն, այլ թէ եւ ըստ պայմանի վիճակառցէ յայլազգեաց, որպէս եւ այժմ գործեն բազումքյեպիսկոպոսաց եւ ի քահանայից, որոց եւ տէրունականնզարժանաւորն բերէ դատաստան, ասելով՝ ոչ ոք կարէերկուց տերանց ծառայել։ Յայտ է, զի զանզեղջսնհրամայէ լուծանել իրաւամբք։