Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԽԹ
ՎԱՍՆ ԶԾԱՌԱՅՍ ԵՐԷՑ 0ՐՀՆԵԼ ԿԱՄ ՍԱՐԿԱՒԱԳ

Զծառայս ի ժառանգաւորութիւն ընձեռելառանց կամաց տերանց ոչ հրամայեմք, ի տրտմութիւնստացողացն, քանզի տանց կործանումն այս գործէ։ Ապաթէ երբէք արժանի երեւեսցի ծառայն առ իձեռնադրութիւն աստիճանի, որպէս Ոնէսիմոսներեւեցաւ, եւ թողացուսցեն տեարքն իւր եւ ազատ իտանէն ի բաց առաքեսցեն, եղիցին։

Դատաստան կանոնացս հրամայէ զայսոսիկպահել անգայթակղ զեկեղեցի, զի մի՛ պատճառաւբարեպաշտութեան վնաս ինչ գործեսցեն եւ տեղի տայցենչարախօսացն զմէնջ։