Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ Ծ
ՎԱՍՆ ԱՆԱՐԳՈՂԱՑ ԶԹԱԳԱՒՈՐՍ ԵՒ ԶԻՇԽԱՆՍ

Եթէ ոք թշնամանեսցէ զթագաւորս եւզիշխանս անիրաւաբար, պատուհաս կրեսցէ. եթէժառանգաւոր է՝ լուծցի, իսկ եթէ ժողովրդական՝որոշեսցի։

Եւ զայս դատաստան դատել եպիսկոպոսաց եւվարդապետաց է, զի պատկեր են Աստուծոյ եւ թագաւորք, եւ իշխանք։ Եթէ անարգողն ժառանգաւոր իցէ, իրաւացիէ լուծանել, եւ աշխարհական ոք՝ որոշել, մինչեւզղջասցի։ Եւ այդ հաստատեսցի այժմ։