Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԾԱ
ՎՆԱՍՆ ՈՐ ՏՂԱՅ ԿՈՐՈՒՍԱՆԵՆ ԿԱՆԱՅՔ

Եթէ հեղձուցանէ ոք զտղայ իբրեւ զխեղ կամի շնութեան, կամաւ զայն արարեալ՝ փոխանակ ինքնմեռցի, զի որպէս ոչ է հնար ի վեր կացուցանել, նոյնպէս եւ ոչ ապաշխարել։

Եւ զի ըստ 0րինացն ակամայիցն եւ ոչկամաւորացն ապաստանի եղեւ ի քաղաքսն ապրել, եւ զիըստ 0րինացն յաղագս հաւատացեալ Հրէիցն վարի, ուստիեւ յետոյ եւ այդմ տուաւ ապաշխարութիւն։ Եւ այդոցիկկամաւոր խոստովանողացն՝ ապաշխարութիւն, իսկանզեղջիցն՝ արեան դատաստան։