Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԾԲ
ՎԱՍՆ ԳՈՂՈՑ ԵՒ ԱՍՊՆՋԱԿԱՆԱՑ ՆՈՑԱ

Գողք կամ ասպնջականք նոցին, ըստ կամացեկեղեցոյն զնոսա մահու մատնել արժանի լիցի, զիհնացեալ աւազակքն եւ իւր հացամեծարքն միշտ լինին իմահ դատապարտեալք։ Զայդր զկնի պարտ է դատաւորինհետեւել։

Եւ զայս յաղագս մարդագողաց եւ աւազակացասէ եւ ըստ 0րինացն հրամայէ ի մահ դատապարտել, նաեւ՝ զկամակից հացտուն. եւ ըստ եկեղեցոյ օրինացեւս կարգէ։

Բայց զկնի կանոնաց այդ եւս ցուցեալ էդատաստան։